01. oktober 2020
Recentelijk is mijn artikel over de informatieplicht en het evenredigheidsbeginsel verschenen in het Tijdschrift Formeel Belastingrecht van Sdu. Dit artikel wordt u kosteloos ter beschikking gesteld. Klik hier voor het downloaden van het artikel. Neem gerust contact op met kantoor voor een nadere toelichting of overleg in een specifieke situatie.
24. september 2020
Vandaag verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij het arrest van de Hoge Raad van 11 september 2020. In deze zaak staat de vraag centraal of de Inspecteur de bevoegdheid heeft om na te vorderen wegens een nieuw feit (artikel 16 lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen). De Hoge Raad overweegt voor het eerst dat op de Inspecteur geen onderzoeksplicht rust om het dossier van de fiscale partner na te gaan. Wanneer de aangiftes van een belastingplichtige en...
19. augustus 2020
Morgen verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij de conclusie van Advocaat-Generaal Ijzerman omtrent de vraag of en zo ja hoe de verlengde navorderingstermijn in het successierecht zich verhoudt tot de regels aangaande het vrije verkeer van kapitaal in de Europese Unie. Het vrije kapitaalverkeer en de verlengde navorderingstermijn voor buitenlands vermogen vormen een ongelukkig huwelijk. Het fiscaal anders behandelen van geld op een buitenlandse...
30. april 2020
Wanneer en onder welke voorwaarden mag de fiscus een belanghebbende het hemd van het lijf vragen om na te gaan of hij belastingplichtig is in Nederland? Die kwestie staat centraal in drie recente arresten van de belastingkamer van de Hoge Raad (klik hier voor het inzien van de arresten). Op 1 mei 2020 verschijnt mijn commentaar bij deze arresten in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. De arresten zijn vernieuwend omdat de Hoge Raad hier voor het eerst de werking van het...
26. maart 2020
In het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht verschijnt vandaag mijn commentaar bij de beslissing van het gerechtshof Den Bosch van 24 januari 2020 (klik hier voor het lezen van deze uitspraak). In het commentaar leg ik kort de beslissing uit en ga ik in op de problematiek van gemachtigden die herhaaldelijk zinloze procedures starten. Advocaten die zinloos procederen kunnen worden bestraft door de tuchtrechter. Gemachtigden niet. In mijn commentaar doe ik een voorstel om deze problematiek...
20. februari 2020
Vandaag verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Gelderland. In de uitspraak gaat de rechtbank in op de wijze van indiening van een ingebrekestelling ingevolge de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (hierna: de Wet dwangsom) en de termijn voor het instellen van beroep bij niet tijdig beslissen (klik hier voor de uitspraak). In deze blog schets ik kort de achtergrond van de Wet dwangsom en het...
08. januari 2020
Op 20 december 2019 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen aangaande de uitleg en toepassing van het nieuwe feit en kwade trouw in het fiscaal procesrecht (klik hier voor de uitspraak). Mijn commentaar bij dit arrest verschijnt donderdag 9 januari 2020 in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. In de zaak had een belastingplichtige buitengewone uitgaven opgegeven in zijn aangifte met als gevolg dat hij minder belasting hoefde te betalen. Na vragen van de fiscus en de rechter bleek dat hij...
03. oktober 2019
Vandaag verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn annotatie bij het arrest van de belastingkamer van de Hoge Raad van 13 september 2019 (klik hier voor het inzien van het arrest). In dit arrest speelt de problematiek rondom de vereiste aangifte en de onschuldpresumptie in het bewijsrecht: wie moet wat bewijzen als een aangifte fouten bevat, wanneer wordt de bewijslast omgekeerd en hoe zwaar telt een strafrechtelijke vrijspraak in een belastingprocedure? Benieuwd naar het...
14. augustus 2019
Morgen verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij de conclusie van advocaat-generaal IJzerman van 26 juni 2019 (klik hier voor het inzien van deze conclusie). In deze zaak staat centraal de vraag of de gemachtigde van belanghebbende tijdig zijn bezwaarschrift had verzonden. Het gerechtshof vond van niet en achtte het bezwaarschrift niet-ontvankelijk. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad – in het voordeel van de belanghebbende – dat het gerechtshof...
11. juli 2019
Vandaag verschijnt mijn commentaar in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht bij het arrest van de belastingkamer van de Hoge Raad van vrijdag 5 juli 2019. In dat arrest besliste de Hoge Raad - kort gezegd - dat rechters voortaan strenger dienen te zijn wanneer een belastingplichtige te laat is met het maken van bezwaar tegen een boete en aangeeft dat dit niet zijn schuld is. Voorheen diende een belastingplichtige enkel de reden op te geven voor zijn verlate indiening waarnaar de rechter...

Meer weergeven