30. april 2020
Wanneer en onder welke voorwaarden mag de fiscus een belanghebbende het hemd van het lijf vragen om na te gaan of hij belastingplichtig is in Nederland? Die kwestie staat centraal in drie recente arresten van de belastingkamer van de Hoge Raad (klik hier voor het inzien van de arresten). Op 1 mei 2020 verschijnt mijn commentaar bij deze arresten in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. De arresten zijn vernieuwend omdat de Hoge Raad hier voor het eerst de werking van het...
26. maart 2020
In het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht verschijnt vandaag mijn commentaar bij de beslissing van het gerechtshof Den Bosch van 24 januari 2020 (klik hier voor het lezen van deze uitspraak). In het commentaar leg ik kort de beslissing uit en ga ik in op de problematiek van gemachtigden die herhaaldelijk zinloze procedures starten. Advocaten die zinloos procederen kunnen worden bestraft door de tuchtrechter. Gemachtigden niet. In mijn commentaar doe ik een voorstel om deze problematiek...
20. februari 2020
Vandaag verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Gelderland. In de uitspraak gaat de rechtbank in op de wijze van indiening van een ingebrekestelling ingevolge de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (hierna: de Wet dwangsom) en de termijn voor het instellen van beroep bij niet tijdig beslissen (klik hier voor de uitspraak). In deze blog schets ik kort de achtergrond van de Wet dwangsom en het...
08. januari 2020
Op 20 december 2019 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen aangaande de uitleg en toepassing van het nieuwe feit en kwade trouw in het fiscaal procesrecht (klik hier voor de uitspraak). Mijn commentaar bij dit arrest verschijnt donderdag 9 januari 2020 in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. In de zaak had een belastingplichtige buitengewone uitgaven opgegeven in zijn aangifte met als gevolg dat hij minder belasting hoefde te betalen. Na vragen van de fiscus en de rechter bleek dat hij...
03. oktober 2019
Vandaag verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn annotatie bij het arrest van de belastingkamer van de Hoge Raad van 13 september 2019 (klik hier voor het inzien van het arrest). In dit arrest speelt de problematiek rondom de vereiste aangifte en de onschuldpresumptie in het bewijsrecht: wie moet wat bewijzen als een aangifte fouten bevat, wanneer wordt de bewijslast omgekeerd en hoe zwaar telt een strafrechtelijke vrijspraak in een belastingprocedure? Benieuwd naar het...
14. augustus 2019
Morgen verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij de conclusie van advocaat-generaal IJzerman van 26 juni 2019 (klik hier voor het inzien van deze conclusie). In deze zaak staat centraal de vraag of de gemachtigde van belanghebbende tijdig zijn bezwaarschrift had verzonden. Het gerechtshof vond van niet en achtte het bezwaarschrift niet-ontvankelijk. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad – in het voordeel van de belanghebbende – dat het gerechtshof...
11. juli 2019
Vandaag verschijnt mijn commentaar in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht bij het arrest van de belastingkamer van de Hoge Raad van vrijdag 5 juli 2019. In dat arrest besliste de Hoge Raad - kort gezegd - dat rechters voortaan strenger dienen te zijn wanneer een belastingplichtige te laat is met het maken van bezwaar tegen een boete en aangeeft dat dit niet zijn schuld is. Voorheen diende een belastingplichtige enkel de reden op te geven voor zijn verlate indiening waarnaar de rechter...
24. april 2019
In het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht verschijnt op donderdag 25 april 2019 het commentaar van Jan Willem Bosman bij het arrest van de strafkamer van de Hoge Raad in de zaak tegen de voormalig bestuursvoorzitter van woningstichting Rochdale van 2 april 2019 (lees hier het arrest). Deze verdachte werd vervolgd en veroordeeld wegens onder meer het aannemen van diverse giften van zakelijke relaties van de woningstichting zonder de woningstichting hiervan op de hoogte te brengen (feit 2)...
30. januari 2019
Hoe gaat de belastingrechter om met zaken waarin rechtzoekenden geen geld hebben om hun geschil met de Belastingdienst voor te leggen aan de rechter? Die vraag stond centraal in het arrest van de Hoge Raad van 7 december 2018. In die zaak had de rechtzoekende verzocht om vrijstelling van griffierecht met een beroep op betalingsonmacht. De rechtbank had dit verzoek verworpen. De Hoge Raad was het niet eens met deze beslissing van de rechtbank en besliste dat de rechtbank opnieuw naar de zaak...
19. december 2018
Vandaag start de internetconsultatie van twee ingrijpende wetsvoorstellen. Het eerste wetsvoorstel strekt tot openbaarmaking van vergrijpboeten die zijn opgelegd aan beroepsmatige / bedrijfsmatige bijstandsverleners, zoals belastingadviseurs. Het tweede wetsvoorstel strekt tot invoering van een meldplicht voor belastingplichtigen en bijstandsverleners om zogenaamde agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies te melden. Volgens het kabinet zijn de wetsvoorstellen bedoeld om de...

Meer weergeven