08. januari 2020
Op 20 december 2019 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen aangaande de uitleg en toepassing van het nieuwe feit en kwade trouw in het fiscaal procesrecht (klik hier voor de uitspraak). Mijn commentaar bij dit arrest verschijnt donderdag 9 januari 2020 in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. In de zaak had een belastingplichtige buitengewone uitgaven opgegeven in zijn aangifte met als gevolg dat hij minder belasting hoefde te betalen. Na vragen van de fiscus en de rechter bleek dat hij...
03. oktober 2019
Vandaag verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn annotatie bij het arrest van de belastingkamer van de Hoge Raad van 13 september 2019 (klik hier voor het inzien van het arrest). In dit arrest speelt de problematiek rondom de vereiste aangifte en de onschuldpresumptie in het bewijsrecht: wie moet wat bewijzen als een aangifte fouten bevat, wanneer wordt de bewijslast omgekeerd en hoe zwaar telt een strafrechtelijke vrijspraak in een belastingprocedure? Benieuwd naar het...
14. augustus 2019
Morgen verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij de conclusie van advocaat-generaal IJzerman van 26 juni 2019 (klik hier voor het inzien van deze conclusie). In deze zaak staat centraal de vraag of de gemachtigde van belanghebbende tijdig zijn bezwaarschrift had verzonden. Het gerechtshof vond van niet en achtte het bezwaarschrift niet-ontvankelijk. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad – in het voordeel van de belanghebbende – dat het gerechtshof...
11. juli 2019
Vandaag verschijnt mijn commentaar in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht bij het arrest van de belastingkamer van de Hoge Raad van vrijdag 5 juli 2019. In dat arrest besliste de Hoge Raad - kort gezegd - dat rechters voortaan strenger dienen te zijn wanneer een belastingplichtige te laat is met het maken van bezwaar tegen een boete en aangeeft dat dit niet zijn schuld is. Voorheen diende een belastingplichtige enkel de reden op te geven voor zijn verlate indiening waarnaar de rechter...
24. april 2019
In het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht verschijnt op donderdag 25 april 2019 het commentaar van Jan Willem Bosman bij het arrest van de strafkamer van de Hoge Raad in de zaak tegen de voormalig bestuursvoorzitter van woningstichting Rochdale van 2 april 2019 (lees hier het arrest). Deze verdachte werd vervolgd en veroordeeld wegens onder meer het aannemen van diverse giften van zakelijke relaties van de woningstichting zonder de woningstichting hiervan op de hoogte te brengen (feit 2)...
30. januari 2019
Hoe gaat de belastingrechter om met zaken waarin rechtzoekenden geen geld hebben om hun geschil met de Belastingdienst voor te leggen aan de rechter? Die vraag stond centraal in het arrest van de Hoge Raad van 7 december 2018. In die zaak had de rechtzoekende verzocht om vrijstelling van griffierecht met een beroep op betalingsonmacht. De rechtbank had dit verzoek verworpen. De Hoge Raad was het niet eens met deze beslissing van de rechtbank en besliste dat de rechtbank opnieuw naar de zaak...
19. december 2018
Vandaag start de internetconsultatie van twee ingrijpende wetsvoorstellen. Het eerste wetsvoorstel strekt tot openbaarmaking van vergrijpboeten die zijn opgelegd aan beroepsmatige / bedrijfsmatige bijstandsverleners, zoals belastingadviseurs. Het tweede wetsvoorstel strekt tot invoering van een meldplicht voor belastingplichtigen en bijstandsverleners om zogenaamde agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies te melden. Volgens het kabinet zijn de wetsvoorstellen bedoeld om de...
21. november 2018
Op donderdag 22 november 2018 verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht het commentaar van Jan Willem Bosman bij het arrest van het gerechtshof Den Haag van 25 september 2018 (NTFR 2018/2681, ECLI:GHDHA:2018:2618). In het commentaar gaat Jan Willem in op de beslissing van het gerechtshof om de zaak niet aan te houden voor het horen van getuigen, zoals de belastingplichtige had voorgesteld. Het commentaar bevat een korte uiteenzetting van de mogelijkheden om getuigen te horen...
10. oktober 2018
Op 11 oktober 2018 verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht mijn commentaar bij het arrest van het gerechtshof Den Haag van 10 juli 2018. Dit arrest is van belang voor de invulling van de begrippen opzet en grove schuld in het boeterecht van de fiscus. Wat was het geval? Aan een autobedrijf werden naheffingsaanslagen omzetbelasting (btw) opgelegd plus vergrijpboetes over 2006, 2009 en 2010. De rechtbank oordeelde dat de Belastingdienst in zijn bewijslast was geslaagd dat het...
22. augustus 2018
Op vrijdag 17 augustus 2018 heeft de belastingkamer van de Hoge Raad een interessant arrest gewezen aangaande de zogenaamde omkering van de bewijslast vanwege het niet doen van de vereiste aangifte. Wat was het geval? Belanghebbende exploiteerde samen met zijn partner een restaurant. Vast stond dat op een 12-tal dagen de omzet van het restaurant werd verzwegen. De Belastingdienst legde navorderingsaanslagen op, waarbij werd uitgegaan van nog (veel) meer verzwegen omzet. Tegen deze...

Meer weergeven